Εισαγωγή

Η εταιρία εφαρμόζει πολιτική απορρήτου για προσωπικά δεδομένα πελατών σχετικά με τις αγορές τους και τις πληρωμές τους.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν ανοίγεται λογαριασμός ή γίνεται αλλαγή στοιχείων λογαριασμού  θα σας δίδεται  σχετικό έντυπο που θα συμπληρώνετε, μέσω του οποίου θα  συλλέγουμε στοιχεία που ίσως να σας καθιστούν ταυτοποιήσιμους. 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Έντυπό «Στοιχεία πελατών»

Στο έντυπο αυτό συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο σας, το χωρίο/πόλη του υποστατικού σας, τηλέφωνο/α επικοινωνίας και προαιρετικά την διεύθυνση του ταχυδρομικού σας κιβώτιου ή/και το φαξ.

Εάν κάνετε αγορές σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων θα σας ζητήσουμε και τον αριθμό του μητρώου (ταυτότητα) επαγγελματικής  χρήσης που σας εκδόθηκε από την ανάλογη ρυθμιστική αρχή.

Έντυπο «Στοιχεία χρεωστών»

Στο έντυπο αυτό, νοουμένου ότι έχει ήδη συμπληρώθει το έντυπο «στοιχεία πελατών» συλλέγουμε περισσότερα στοιχεία προκειμένου να δοθεί όριο πίστωσης στον αιτούμενο. Εδώ θα σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, αριθμός της ταυτότητας καθώς και η ταχυδρομική διεύθυνση σας.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δημιουργία λογαριασμού

Για να υφίσταται η δυνατότητα εφαρμογής εκπτωτικών πολίτικων είτε ο πελάτης είναι χρεώστης ή όχι η εταιρία ζητά πως έχει λογαριασμό. Η πιθανή συλλογή προσωπικών δεδομένων θεωρείτε απαραίτητη για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου και αποφυγή απάτης που εμπίπτουν στα έννομα συμφερόντα της εταιρίας.

Στην περίπτωση χρεωστών υπάρχει νομική υποχρέωση δημιουργίας λογαριασμού και καταχώρησης δεδομένων που ίσως θεωρηθούν προσωπικής φύσης για σκοπούς εξωτερικού ελέγχου και αποφυγή απάτης.

Διαμόρφωση προφίλ αγορών

Με την δημιουργία λογαριασμού και πιθανή καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση προφίλ αγορών σχετικά με τις καταναλωτικές σας συνήθειες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης και διαθεσιμότητα αποθέματος. Η λήψη αποφάσεων με βάση το προφίλ σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτόματα.  Η δημιουργία εμπίπτει στο έννομο συμφέρον της εταιρίας.

Προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα

Η εταιρία κατόπιν συναίνεσης του υποκείμενου μπορεί να στείλει αυτοματοποιημένες επικοινωνίες μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς προώθησης. 

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 

Τα προσωπικά δεδομένα του «πρωτοφειλέτη» και του «εγγυητή» μπορεί να μεταβιβαστούν σε  3ους οργανισμούς για αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας κατά την διάρκεια της πιστωτικής σας σύμβασης με την εταιρία. Η επεξεργασία αυτή θεωρείτε απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

Χρηματοδότηση

Η εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα του «πρωτοφειλέτη» σε 3ους οργανισμούς για τον σκοπό απόκτησης χρηματοδότησης «έναντι» εκπρόθεσμών ανεξόφλητων τιμολογίων. Η επεξεργασία αυτή θεωρείτε απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

Είσπραξη απαιτήσεων

Σε περίπτωση ανεξόφλητων απαιτήσεων της «εταιρίας» προς τον «πρωτοφειλέτη» μπορεί να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας σε δικηγορικό γραφείο ή/και υπηρεσία είσπραξης. Η επεξεργασία αυτή θεωρείτε απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

Νομικές υποχρεώσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως τον προϊόντων που αγοράζετε μπορεί να σας ζητηθούν στοιχεία που εμπίπτουν στα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα όταν τα προϊόντα ρυθμίζονται  με τον «περί φυτοπροστατευτικών προϊόντων νόμο του 2011» ή/και τον «περί βιοκτόνων νόμο του 2011»  τότε θα ζητείται ο αριθμός μητρώου επαγγελματία χρήστη. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη νομική υποχρέωση

Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Στην περίπτωση χρεωστών τα δεδομένα θα διατηρούνται το ελάχιστο για την χρονική περίοδο όπου υπάρχει υπόλοιπο στον λογαριασμό που δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει πλέων υπόλοιπο και δεν έχει κίνηση ο λογαριασμός για 7 χρόνια τότε τα στοιχεία του και τα παράγωγα (βλέπε προφίλ αγορών) θα ψευδονυμοποιούνται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μας ζητηθεί από τις φορολογικές αρχές και εξωτερικούς ελεγκτές να κρατήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο απ’ ότι ορίζεται πιο πάνω.