Λιπασματα

pH CONTROLLER

  • Kimitec
  • Packaging: 1L, 5L
Λιπάσματα , Βιοδιογέρτες, Λιπάσματα

Θρεπτικό διάλυμα που διορθώνει το pΗ του ψεκαστικού μείγματος.