Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus Ltd, έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη πολιτικής ποιότητας η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει, ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς κανονισμούς.

Η δέσμευση αυτή της εταιρείας για παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, υλοποιείται από το 1996, μέσα από την εφαρμογή, καθιέρωση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση, ενημέρωση και συνεχή αναβάθμιση ενός ολοκληρωμένου Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας μας και το οποίο ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας CYS EN ISO 9001:2008, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης CYS EN ISO 14001, του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007 καθώς και των Κανόνων Καλής Παρασκευής - Good Manufacturing Practices (GMP).

Η εταιρεία, στα πλαίσια υλοποίησης της δέσμευσης της για ποιότητα, εντοπίζει και παρέχει στο προσωπικό της την κατάλληλη εκπαίδευση για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και τον κατάλληλο εξοπλισμό παραγωγής. Διασφαλίζει τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό Ποιοτικό Έλεγχο και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα συμπαγές και ευέλικτο σύστημα τεκμηρίωσης και καταγραφής των διεργασιών λειτουργίας και διενεργεί τους απαραίτητους συστηματικούς εσωτερικούς ελέγχους για την συνεχή αναβάθμιση και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Το σύστημα διατηρείται και βελτιώνεται συνεχώς μέσω της Πολιτικής Ποιότητας, των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας, της Ανάλυσης των Δεδομένων, των Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών και της Ανασκόπησης από την Διοίκηση.

Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση ISO9001:2008

Η εταιρεία μας, από το 1996, είναι πιστοποιημένη από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης με το Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας ISO. Το σύστημα εναρμονίστηκε με τις νέες προδιαγραφές ISO 9001:2008, επαναξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013 από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ).
Η εταιρεία αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις αρετές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η βιομηχανικής παραγωγή και οι διαδικασίες διοίκησης (management processes) υλοποιούνται μέσω ενός ισχυρού λογισμικού ERP (Enterprise Resource Planning) της J.D.Edwards. Μεταξύ άλλων ωφελημάτων, το συγκεκριμένο σύστημα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση της ροής της υλικών. Για την διασφάλιση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζονται και παρακολουθούνται Δείκτες Επίδοσης.

Άδεια Μερικής Παρασκευή Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προιόντων (GMP)

Η εταιρεία μας είναι κάτοχος Άδειας Μερικής Παρασκευής Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, η οποία μας έχει χορηγηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου, και αφορά διεργασίες δευτερογενούς συσκευασίας. και με βάση αυτήν επιθεωρούμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα για την τήρηση των Κανόνων Καλής Παρασκευής (GMP).

Η εταιρεία κατέχει ειδική μονάδα για την Επανασήμανση/σήμανση/δευτερογενή συσκευασία Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ). Τα ΚΦΠ επανασημαίνονται/ σημαίνονται /συσκευάζονται σε αποκλειστικές εγκαταστάσεις Δευτερογενούς Συσκευασίας με ειδικό σχεδιασμό και λειτουργία ώστε να συμμορφώνονται με τους περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων Νόμους του 2006 έως 2011 και με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π 131/2006 και Κ.Δ.Π 497/2010 της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκαν, καθώς και τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εφαρμογή των Κανόνων Καλής Παρασκευής (GMP).

Άδεια Χοντρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Η εταιρεία μας είναι κάτοχος Άδειας Χοντρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, η οποία μας έχει χορηγηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου η οποία μας έχει χορηγηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου σύμφωνα με τους Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας,